KVALITETSPOLICY

Kundens kvalitetskrav på våra tjänster skall alltid uppfyllas. 

Kvalitet

Kvalitén och servicenivån är resultatet av våra anställdas skicklighet och engagemang. 

Detta uppnås genom målinriktad ledning, utbildning och information till vår personal, samt att tillhandahålla arbetsklimat och utrustning som befrämjar kvalitet. 

Alla anställda är delaktiga och ansvariga när det gäller att tillhandahålla tjänster och service till våra kunder. 

Denna delaktighet utgör grunden för god utveckling av produktivitet och konkurrenskraft. 

För att kunna hålla kvalitén på högsta nivå, har vi valt ut våra leverantörer med största omsorg. 

Endast de som uppfyller våra krav på hög kvalitet, leveranssäkerhet, service samt långsiktighet finns i våra led.