ARBETSMILJÖPOLICY

GLA :s medarbetare skall verka i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. 

arbetsmiljo

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med bedömning av de fysiska, psykiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön skall ingå som en naturlig del i verksamheten. 

Arbetsmiljöarbetet skall utövas i förebyggande syfte med målsättningen att individens hälsa påverkas positivt. 

Genom att skapa en positiv stämning präglad av öppenhet och engagemang skall ledningen ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att utnyttja sin kompetens. 

Samtliga anställda skall inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om företagets arbetsmiljöpolicy samt gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter. 

GLA skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera sitt arbetsmiljöarbete. 

Handlingsplaner skall upprättas och riskbedömningar utföras. 

Varje medararbetares insats skall bidraga till att GLA når sina mål. 

En förtroendefull samverkan skapar en kontinuerlig och öppen dialog i verksamheten. 

Huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet åvilar VD.

Läs mer om vår miljöpolicy